Omavalvontasuunnitelma

Nousten Kotiapu Ahkeraliisa 2385023-5

Sisältö

  1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot
  2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
  3. Riskienhallinta
  4. Omavalvontasuunnitelman laatiminen
  5. Asiakkaan asema ja oikeudet
  6. Palvelun sisällön omavalvonta
  7. Asiakasturvallisuus
  8. Asiakastietojen käsittely

1 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot

Yksityinen palvelun tuottaja: Nousten Kotiapu Ahkeraliisa, Hartontie 10, 21270 Nousiainen. Y-tunnus 2385023-5

Palvelumuoto: kotiavun tukipalveluita ikääntyville ihmisille, sairaudesta toipuville kuin lapsiperheillekin.

Toiminnasta vastaa yrittäjä Sirkka-Liisa Mäkinen, hän on suorittanut kotityöpalvelututkinnon ja ulkoiluystäväkoulutuksen. asiakaspalvelu@kotiapuahkeraliisa.fi puh. 0500 122 528.

2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Toiminta-ajatus

Yrityksen tarkoitus on tarjota kiireetöntä kotiapua ikäihmisille jotta he pärjäävät omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Palveluita tarjotaan myös sairaudesta toipuville ja lapsiperheille. Siivousta, ruuanlaittoa, vaatehuoltoa, ulkoilua, seurustelua, apua asioinneissa ja lisäksi talonmiehen palvelua. Yhdessä asiakkaan tai omaisen kanssa kartoitetaan avuntarve ja tehdään kirjallinen sopimus.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Toimimme aina asiakasta kunnioittaen ja luottamuksella. Noudatamme ehdotonta vaitiolovelvollisuutta.

3 Riskinhallinta

Riskien tunnistaminen

Riskit pyritään tunnistamaan huolellisella kartoituksella mahdollisten epäkohtien poistamiseksi.Mahdolliset epäkohdat voidaan käydä läpi myös asiakkaan/omaisen kanssa.

Käsittely ja ilmoitusvelvollisuus

Läheltä piti- ja vaaratilanteet kirjataan ylös ja mietitään mitä on tapahtunut ja miten jatkossa vahinko voidaan ehkäistä. Tilanne käydään läpi myös asiakkaan kanssa ja tarvittaessa informoidaan myös omaisia sattuneesta vaaratilanteesta.

4 Omavalvontasuunnitelman laatiminen

Omavalvontasuunnitelman on laatinut yrittäjä Sirkka-Liisa Mäkinen, joka toimii myös ainoana työntekijänä, lukuunottamatta raskaampia talonmiehen tehtäviä voi tehdä myös hänen puolisonsa Kalevi Mäkinen. Sirkka-Liisa vastaa myös suunnitelman seurannasta ja päivityksistä. Suunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa.

5 Asiakkaan asema ja oikeudet

Asiakkaan tarve kartoitetaan ilmaisella tutustumiskäynnillä. Palvelusopimus tehdään aina asiakkaan kanssa yhteistyössä ja sopimukseen kirjataan yhdessä asiakkaan kanssa sovitut asiat; sovittu aika, ajankohta koska tehdään, ja siihen käytettävä aika, laskutustiedot sekä hinta. Varmistetaan, että asiakas ymmärtää ja hyväksyy sopimuksen jokaisen kohdan. Sopimus tehdään aina kirjallisena ja kahtena kappaleena. Sopimus päivitetään tarvittaessa. Toimimme aina hyvien tapojen mukaisesti ja asiakkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen.

Asiakaspalautteet ovat hyvin tärkeitä toimintamme kehittämiseen. Mikäli asiakas kokee, että häntä on kohdeltu epäasiallisesti, toivomme hänen olevan välittömästi yhteydessä meihin, jotta voimme tehdä korjaavat toimenpiteet.

6 Palvelun sisällön omavalvonta

Omavalvontaa tehdään jatkuvasti ja päivitetään tarvittaessa ja muutokset tehdään omavalvontasuunnitelmaan.

7 Asiakasturvallisuus

Huolehdimme aina asiakasturvallisuudesta työtehtäviemme aikana. Tuomme esille havaittuja puutteita ja seikkoja, jotka voivat aiheuttaa vaarallisia tilanteita. Ilmoitamme ne asiakkaalle ja tarvittaessa myös omaisille. Näin voimme ennaltaehkäistä mahdollisia tapaturmia.

8 Asiakastietojen käsittely

Kaikki asiakastiedot tallennetaan sähköiseen rekisteriin, jotka ovat salasanan takana, niihin pääsy on ainoastaan yrittäjällä itsellään. Mahdolliset paperit säilytetään lukollisessa kaapissa. Emme luovuta tietoja ulkopuolisille.

Nousiaisissa 1.4.2022
Sirkka-Liisa Mäkinen